Наукові статті
2014-01-17 12:24:49
Гречківська Н.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ПРАЦІВНИКАМ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ


2014-01-17 11:59:11
Гречківська Н.В.
Експертиза професійної придатності працюючих з артеріальною гіпертензією в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища2014-01-17 11:28:34
Гречківська Н.В.
НОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОФПАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЮЧОМУ НАСЕЛЕННЮ2014-01-17 11:02:48
Гречківська Н.В.
ПРО ПІДГОТОВКУ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕСІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ2013-11-12 10:55:59
Гречківська Н.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ЩО НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ПРАЦІВНИКАМ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ
Сторінки:
1 2 3 4
2014-01-17 12:24:49, ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, НАДАЮТЬ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ПРАЦІВНИКАМ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ, Гречківська Н.В.

З метою реалізації Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, Указу Президента України “Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року “Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”, в Україні все більш уваги приділяється питанням профілактики професійних захворювань. Профілактичні медичні огляди  залишаються основним заходом  профілактики інвалідності внаслідок професійних захворювань та травм. Впровадження  інформаційних систем в діяльність закладів охорони здоров'я, що надають  медичну допомогу  працівникам  певних  категорій

 

Гречківська Наталія Володимирівна,
канд.мед.наук, головний профпатолог м. Києва

                                               Міський центр профпатології м. Києва

 

Останнім часом в Україні спостерігається негативна динаміка демографічних показників, в тому числі-скорочення населення працездатного віку. Охорона праці і медико-соціальне забезпечення працюючих у зв’язку зі зміненими соціально-економічними умовами в суспільстві знаходяться на незадовільному рівні. Щорічно діагностується близько 7000 випадків професійних захворювань та близько 10000 осіб отримують травми на виробництві.


З метою реалізації Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки, Указу Президента України “Про рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року “Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України”, в Україні все більш уваги приділяється питанням профілактики професійних захворювань. Профілактичні медичні огляди  залишаються основним заходом  профілактики інвалідності внаслідок професійних захворювань та травм. Наказом МОЗ України від 21.05.2007 р № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій” (далі-Наказ) регламентовано порядок проведення попередніх (під час прийому на роботу) та періодичних (під час трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій, до яких належать працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року і працюють в шкідливих та небезпечних умовах праці.


Проведенням профілактичних медичних оглядів займаються заклади охорони здоров'я, незалежно від форми власності і підпорядкування, що акредитовані та ліцензовані за видом медичної практики «професійна патологія», мають лабораторно-інструментальну базу, підготовлений штат фахівців та відповідні умови для проведення медичних оглядів.


На жаль, Наказом не передбачене обов’язкове  інформаційно-технічне  забезпечення діяльності медичних комісій з проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій. Велика кількість медичної документації, яка використовується під час медичного огляду, потребує архівації та систематизації, створення відповідних реєстрів диспансерних груп та моніторингу за станом здоров'я працівників. Створення сучасних інформаційних технологій і впровадження їх в практичну діяльність медичних закладів - це сьогодні необхідна умова і необхідна вимога до якості надання медичної допомоги будь-якого медичного закладу.  Сучасні інформаційні системи успішно використовується в різних галузях і медицина сьогодні повинна не відставати від сучасних інноваційних тенденцій. Тим більше, що згідно статті 17 Закону України “Про охорону праці”, роботодавці за рахунок власних коштів забезпечують організацію проведення медичних оглядів,  поглиблене медичне обстеження працівника  і відповідно розраховують на якісну медичну послугу.


Впродовж  2010-2012 років  на базі Міського центру профпатології м. Києва  було розроблено  інформаційну систему  «Профілактичні медичні огляди» (ІС «ПМО»), яка відповідала вимогам Наказу МОЗ України від 21.05.2007 р № 246     «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»  щодо ведення і оформлення медичної документації, звітної і оперативної інформації,форм заключного акту за результатами проведення профілактичних медичних оглядів.


Була проведена велика організаційна робота по модернізації  медичних комісій  з проведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій з  підключенням інтернет - доступу  для формування єдиної  комп’ютерної мережі з загальною базою даних.


На даному етапі  ІС «ПМО» проходить  апробацію на базі закладів охорони здоров'я  м. Києва, де створені та функціонують медичні комісії з проведення профмедоглядів працівників певних категорій. Створена  окрема версія програми для  головного  програмного колектора - головного робочого  місця системи - Міського центру профпатології м. Києва. Програма з центральною базою даних, структурованою за районами міста дозволить формувати списки працівників, зберігати інформацію про результати медичних оглядів і результати лабораторно-інструментальних методів дослідження,формувати диспансерні групи та здійснювати моніторинг за станом здоров'я працівників.  Програмний модуль статистики надасть можливість проводити генерацію звітної та статистичної документації, як по окремій медичній комісії, так і в цілому по місту.


Особливо актуальним стає питання модернізації закладів охорони здоров'я в період перебудови медичної галузі, коли державою взято курс на реформи. Закон України “Про порядок проведення реформування   системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” від 7.07.2011 № 3612-VI (далі-Закон) передбачає регіональні плани модернізації мережі закладів охорони здоров'я, що надаватимуть первинну (медико-санітарну), вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, в тому числі працюючому населенню. Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)  передбачає не тільки формування кількості підрозділів лікувально-профілактичної служби - амбулаторій, медичних пунктів, але і комп'ютерізацію робочого місця медичного працівника з відповідним спеціалізованим програмним забезпеченням.


Якщо взяти до уваги той факт, що до надання медичної допомоги працівників певних категорій будуть залучені  ЦПМСД, а профілактичні медичні огляди будуть здійснюватися закладами охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги, важливим залишається питання  створення раціонального маршруту пацієнта для надання медичної допомоги на різних рівнях і взаємного обміну даними між медичними структурами різних рівнів надання медичної допомоги працюючому населенню.


Потребують детального вивчення питання забезпечення диспансерного нагляду і проведення заходів диспансеризації за результатами профілактичних медичних оглядів з урахуванням подвійного медичного обслуговування працівників певних категорій - за місцем прикріплення працівника (місцем проживання, перебування) та  за місцем роботи або навчання.


Закон про реформування  передбачає фінансування мережі закладів, які надаватимуть первинну, вторинну та третинну медичну допомогу за рахунок  районних  та обласних бюджетів. Тому, важливо на сучасному етапі в період модернізації забезпечити заклади охорони здоров'я, які будуть залучені до надання медичної допомоги працюючому населенню,сучасним програмним забезпеченням для формування електронних реєстрів  пацієнтів  з урахуванням демографічних показників території обслуговування, віково-статевої структури населення та кількості працездатного населення. Сімейному лікарю слід детально вивчити  стан здоров'я населення території обслуговування, мати інформацію про промислові об’єкти, які знаходяться на території обслуговування та отримувати  результати профілактичних медичних оглядів.

 

Таким чином, модернізація мережі закладів охорони здоров'я, що надаватимуть медичну допомогу працівникам певних категорій, не можлива без ресурсного - кадрового, фінансового та інформаційного забезпечення.Розробка студії “Програм-Арт”, 2010 рік.

(С) Київський міський центр профпатології, 2010. Всіх прав дотримано. http://www.mcp.gov.ua
Використання матеріалів цього сайту дозволяється за умови наявності активного посиланням на адресу сайту.